• Rada školy

    • Rada školy pracuje v nasledovnom zložení:

     • Zástupcovia zriaďovateľa
     •  Mgr. Michaela Fedorová
     • Ing. Zuzana Nemcová
     • Mgr. Libuša Sedláková
     • Zuzana Országhová
     • Pedagogickí zamestnanci školy
     • Mgr. Mária Jovanovičová
     •  Zuzana Janáková, MBA  (predsedníčka RŠ)
     • Nepedagogický zamestnanec školy
     •  Anna Švecová
     • Zástupcovia rodičov
     • Pharm.Dr. Jana Sirotná 
     • Ing. Katarína Holá  (podpredsedníčka RŠ)
     • JUDr. Ivica Čelková
     • Mgr. Martin Brezovák

     Funkčné obdobie RŠ začalo plynúť dňom 9.9.2022. Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa uskutočnilo 7.9.2022. 

     VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY DO RADY ŠKOLY