• školský klub detí

     Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin
     • Prevádzka ŠKD v školskom roku 2023/24                                                                                 - ranný klub        6:30 -   7:35                                                               - po vyučovaní  11:25 - 16:00                                                  
    • Obsah výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube je konkretizovaný do týchto okruhov:

     Odpočinková a rekreačná činnosť (vrátane TOV)

     Príprava na vyučovanie            

                                                    

     Aktivity ŠKD sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich výbere  sú zohľadnené individuálne dispozície  dieťaťa a  jeho osobné záujmy. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sa snažíme:   

     • poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu
     • učiť deti aktívne oddychovať
     • pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
     • podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi
     • podporovať tvorivosť detí

      

     ŠKD na svoju činnosť okrem tried využíva učebňu výpočtovej techniky, priestory telocvične a areál školského ihriska.