• Pokyny

    • Vážení rodičia budúcich prvákov,

     dovoľujeme si Vám oznámiť, že  v dňoch od 15.4. do 30.4.2020 sa uskutoční „Zápis do prvého ročníka“  elektronickou formou bez účasti detí a ich zákonných zástupcov.

     Dieťa môžete prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami uskutočníme do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     V prípade problémov s  elektronickou komunikáciou kontaktujte riaditeľa školy Mgr. Jozefa Šimúna na telefónnom čísle: 0903 77 11 70 .

      

     Elektronická prihláška TU

     Poznámky:
     - zápis bude bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov;
     - overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do
        dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

     - zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
         potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
         poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do
         základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

     - ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej
         školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je
         odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie
         príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri
         zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr
         do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
         vyučovania.

     Predčasné zaškolenie žiakov


     Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej
     dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku,
     súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie
     príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné
     vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale
     zákonný zástupca ich doručí dodatočne.