• O škole

    • Vznik školy: 30. august 1984, samostatná rozpočtová organizácia od roku 1993
     Názov školy: Základná škola Andreja Bagara
     Sídlo školy: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice


     Počet tried: 14
     Počet žiakov (k 1.9.2019): 245
     Počet oddelení ŠKD: 3
     Počet zamestnancov: 39 ( z toho 4 MD)
     Z toho pedagogickí a odborní zamestnanci: 24
     Učitelia: 19

     Špeciálny pedagóg: 1
     Vychovávatelia: 4
     Prevádzkoví zamestnanci: 11


     Zameranie školy:

     • kladieme dôraz na rozvoj spôsobilostí a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy,
     • vyučujeme anglický jazyk od 2. ročníka a nemecký jazyk od 7. ročníka so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov, 
     • využívame IKT technológie v jednotlivých vyučovacích predmetoch s cieľom vyhľadávať, triediť, systematizovať a prezentovať získané informácie z rôznych zdrojov,
     • dávame šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, ponúkame tiež služby školského špeciálneho pedagóga,
     • formujeme u žiakov tvorivý, zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie
     • podporujeme aktívne trávenie voľného času v pestrej krúžkovej činnosti CVČ. Zameriavame sa na rozvoj plávania, florbalu a cykloturistiky.