• Čo je školský parlament?

    • Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

     Je ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Cieľom školského parlamentu je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

     Na našej škole vznikol školský parlament v septemberi 2021. Jeho sídlom je Základná škola Andreja Bagara. 

     Úlohy školského parlamentu: 

      -  vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

     - rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

     - prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

     - iniciuje školskú záujmovú činnosť.

     - volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.