• Čo to je?

   •           

    Naša škola v školskom roku 2021/2022  bola vybratá do prestížneho celoslovenského  projektu “ Školy, ktoré menia svet”.

    Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

    Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Škôl, ktoré menia svet (http://skms.sk/) a Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/). Sledujte nás aj na našom Facebooku (https://www.facebook.com/skolyktoremeniasvet.sk  

       https://www.facebook.com/ipao.sk).

    Veríme, že dvojročná účasť v programe bude veľkým prínosom pre našu školu - pre  žiakov a učiteľov v uplatňovaní nových, kreatívnych  metód vo vyučovaní dejepisu a občianskej náuky.

     


    • Škola dobrých skutkov

    • Ten hrejivý pocit na duši, keď dobrý skutok poteší. Zahreje dušu, rozžiari tvár. Radosť darujúceho, radosť obdarovaného...

     Naša škola, naše deti, naši rodičia, naši učitelia, ktorí sa tento rok podelili o svoje šťastie s tými, čo túto možnosť nemajú. Pre deti, ktoré nemajú šťastie na vlastnú rodinu, vlastný domov. Pre starkých, ktorým nemá už kto zabaliť vianočný darček. Pre zvieratká, ktoré sa zatúlali a hľadajú nový domov. Pre pomoc každému, kto pomoc potrebuje.

     Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili, sme sa stali „Školu dobrých skutkov“ J

     Detský čin našej školy

     Súťaž o najkrajšie a najväčšie dobré skutky našej školy(vyhodnotenie v januári)

     Mikulášska zbierka sladkostí

     Zbierka sladkostí pre detský domov v Trenčíne v spolupráci s nadáciou „Úsmev ako dar“

     Vianočné škatuľky pre seniorov

     Malé darčeky pre seniorov z Centrum sociálnych služieb v Nemšovej

     Zatúlané labky

     Zbierka pre psí útulok v Trenčíne.