• Základná škola Andreja Bagara získala v roku 2021 Akreditáciu Erasmus+. Akreditácia nám dáva možnosť jednoduchšieho čerpania grantov KA1, ktorý zahŕňa mobility žiakov a učiteľov. Je udelená najlepším školám na 7 rokov. 

      

     2. rok plnenia cieĺov udelenej Akreditácie: 

      

     V grante KA1 2022-2023 sme sa  zamerali na oblasti rozvoj riadenia školy, rozvíjanie enviroprogramu na škole a zlepšovania klímy na škole. 

     Mobility KA1 sme zrealizovali aktivity: 

     10.-13.10.  2022 - skupinová mobilita žiakov  8 žiakov Školského parlamentu v ZŠ TGM Moravské Budějovice, Česká republika

     November 2022 - mobility učiteľov - aktivita: Pozorovanie pri práci ( Tieňovanie) , ZŠ Vsetín 

     16.-19. mája 2023 - skupinová mobilita 11 žiakov, v ZŠ s MŠ Sivice, Česká republika

      

     V oblasti rozvoja enviroprogramu sme sa zapojili do programu EkoAlarm, vďaka ktorému prebehlo vzdelávanie v oblasti triedenia odpadu v praxi prostredníctvom série online prednášok. Zapojili sme sa do výziev projektu Zatoč s odpadom. Viac sa dočítate na stránkach Ewoboxu. 

      

     Realizujeme na škole  projekt Ekopestúnka v spolupráci s Občianskych združením Poza školu. Do projektu sú primárne zapojení žiaci 4. ročníka našej školy, sekundárne ostatní žiaci školy.

     Link na webnode: eko-pestunka.webnode.sk/

      

      

     1. rok plnenia cieĺov udelenej Akreditácie: 

      

     V grante  KA1 2021 - 2022 sme sa  zameriavali  na oblasti rozvoja riadenia školy a budovania evniroprogramu na škole. Aby bola realizácia efektívnejšia, myšlienky Erasmus+ sme realizovali aj v menších projektoch. V tomto školskom roku to boli enviro projekty:  Ver mi, kompostujeme a Ako žiť zdravo a Zero Waste. Oba sú financované z grantovej schémy Zelené oči (TSK Trenčín).

     Mobility KA1 boli realizované nasledovne:

     Marec 2022 - mobility učiteľov - aktivita:  Pozorovanie pri práci, 7.-11.3.2022 v ZŠ TGM Moravské Budějovice, Česká republika

     Máj 2022 - skupinová žiacka mobilita, 16.-20.5.2022 v ZŠ s MŠ Sivice, Česká republika

      

      

     Pozrite si našu prácu v projektoch:  Ver mi, kompostujeme a Ako žiť zdravo a Zero Waste?

     klikni na obrázok