• Spolu múdrejší 3

   • Po úspešnej sérií doučovaní Spolu múdrejší 1 a Spolu múdrejší 2 sme sa rozhodli zapojiť  aj do ďalšej vývy a tak sa od januára 2022 do júna 2022 realizuje opäť doučovanie žiakov v súlade s výzvou Spolu múdrejší 3. 

    Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, a tak vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

    Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

    Doučovanie prebieha v mimoškolských popoludňajších hodinách, na našej škole je zamerané na predmety slovenský jazyka a  matematika na 1. stupni v 2 . a 3. ročníku a z  matematiky a anglického jazyka v 5. až 8. ročníku. Doučovanie sa realizuje prezenčnou formou, len vo výnimočných prípadoch dištančnou formou. Doučujúcimi sú naši meňoví učitelia, takže dokonale poznajú potreby našich žiakov a preto je doučovanie adresné a šité na mieru každému žiakovi. 

    Spolu múdrejší 3 je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.