• Oznam pre rodičov

     • Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Základnej škole Andreja Bagara a na základe rozhodnutí RÚVZ postupne nariaďujeme karanténu žiakov jednotlivých tried.

      Od utorka 19.10.2021, kedy RÚVZ zosúladilo kritéria so Školským covid automatom, RÚVZ nariaďuje karanténu úzkym kontaktom (žiakom v triede) vtedy, ak je u žiaka pozitívny výsledok AG testu alebo PCR testu z MOMky. Ak ide len o pozitívny výsledok samotestu, ostáva v karanténe len konkrétny žiak a riadi sa pokynmi ošetrujúceho lekára. Výsledok AG testu vykonaného v MOMke je obratom. Čas oznámenia výsledkov PCR testov sa však veľmi líši, niekedy je známy po 4 hodinách a niekedy až 2 dvoch dňoch, ako napríklad v prípade žiaka z 5. triedy.

      Prosíme všetkých rodičov o veľkú dávku trpezlivosti a pochopenia. Len vďaka nej tieto náročné situácie na škole zvládneme.

      Tu si môžete pričítať pokyny, ktoré zasielame rodičom žiakov v karanténe. (Pokyny RÚVZ)

     • Hlasujte za nás

     • Naša základná škola Základná škola A.B, SNP 6, Trenčianske Teplice 91451je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.Opakujeme oznam.

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň nastránke www.akademia.o2.sk. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

     • V Ý Z V A na voľbu členov Rady školy pri ZŠ

     • Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6 v Trenčianskych Tepliciach v zmysle vyhlášky č. 291/2004  Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov   v y z ý v a   rodičov žiakov ZŠ Andreja Bagara, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy pri ZŠ, aby sa prihlásili mailom do 18.10.2021 v Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach (skola@ttzs.sk).

      Bližšie informácie na tel. č.: 032/655 2586.

      Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

       

     • Snehulienka

     • V piatok 8.10. 2021 si pre žiakov prvého stupňa pripravili herci z divadla Clipperton zábavné predstavenie pod názvom Snehulienka.

      Rozprávka plná zábavy, pesničiek a výborných hereckých výkonov ukázala nové spracovanie už známej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Žiaci boli nadšení a zapájali sa do divadielka, tlieskali, odpovedali a hlavne, veľa sa nasmiali. A veríme, že sa aj naučili, že najšťastnejší je ten kto má lásku v srdci.

      Ďakujeme umelcom za krásne vystúpenie.

    • Veľká výzva s odmenou
     • Veľká výzva s odmenou


     • Začiatok výzvy: 11.10.2021
      Tri kategórie: 1. - 3.ročník
                             4. - 6.ročník
                             7. - 9.ročník
      Čo je dobrý skutok:
      Niečo, čo urobíme nezištne, bez očakávania odmeny a robíme to predruhých s radosťou.
      Tému môžete spracovať literárnou formou alebo audiovizuálnou formou

      (krátke amatérske komentované video natočené napríklad na telefóne).
      Kam odovzdať dobrý skutok: skutky sa budú vhadzovať do krabice na topripravenej vo vestibule školy alebo ich môžete posielať na
      elena.matuscinova@ttzs.sk
      Vyhodnotenie výzvy: Prvý decembrový týždeň
      Skutok, ktorý získa najväčšiu podporu v danej kategórii, bude v decembrivyhlásený za Detský čin našej školy 2021, získa vecnú odmenua bude zverejnený na stránke našej školy.
      Tak neváhaj a už dnes začni so svojím dobrým skutkom
      Viac informácií nájdeš tu :Veľká výzva s odmenou

    • Tenis do škôl
     • Tenis do škôl

     • Konečne. Po dlhej prestávke spôsobenej Covidom sme mohli začať bez obmedzení. Od septembra môžu každý utorok naši prváci športovať pod vedením kvalifikovaných trénerov a rozvíjať svoje pohybové zručnosti.

      ŠPORTOVÁ AKADÉMIA“ Trenčianske Teplice v spolupráci so „Slovenským tenisovým zväzom“ a „Základnou školou A. Bagara“ Trenčianske Teplice pokračuje v projekte "Tenis do škôl".

      V rámci projektu sme upravili pôvodných 10 hodín ročne, ktoré boli vložené do osnov Telesnej výchovy na 33 hodín ročne a vytvorili tým OSNOVY pre nový predmet pod názvom „TENISOVÁ PRÍPRAVA“.

      Našim hlavným cieľom je rozvíjať všeobecne pohybové zručnosti a jemnú motoriku u detí, ktorá je v tenise základom úspechu správneho prevedenia techniky úderov v budúcnosti. To všetko zábavnou formou, aby z toho mali deti radosť. Ďalším cieľom a rovnako dôležitým je u deti budovať pozitívny vzťah k športovaniu, ako životnej filozofii. Formou pohybových hier a rôznymi súťažami sa deti prirodzene zlepšujú, zároveň je dôležité učiť deti aby sa vzájomne rešpektovali a správali sa v duchu fair-play. Dúfame, že nám to tento rok vydrží až do konca. Necháme sa prekvapiť. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii https://www.sportova-akademia.sk/sk/galeria/.

      Tréneri:

      Juraj Jánošík, vždy usmiaty

      Daniel Ježík, tiež sa snaží

      Máme radi deti a šport. Dúfame, že deti nakazíme a tiež si vybudujú k športu podobný vzťah.

      Ďakujeme za spoluprácu aj pani učiteľkám, ktoré sú nám vždy nápomocné.

      Daniel Ježík, autor predmetu

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • Tento rok sa Európsky týždeň mobility niesol v znamení témy "bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou". Mesto Trenčianske Teplice v rámci  ETM od 16. - 22.9. 2021 poskytlo pre našich žiakov pekné ceny do súťaže, za čo patrí poďakovanie najmä p. Mgr. Libuši Sedlákovej z oddelenia Životného prostredia.

      Pani učiteľky na 1.stupni ZŠ usporiadali výtvarnú súťaž s dopravnou tematikou. Niektoré triedy vytvorili projekt o ekologickom dopravnom prostriedku, iné navrhli dopravný prostriedok budúcnosti. Druháci sa venovali dopravnej výchove aj na blokovom vyučovaní prvouky. Pracovali so vzdelávacím portálom KOZMIX, kde riešili niekoľko zadaní, ktoré ich priviedli k poznaniu, že bicykel je najekologickejším dopravným prostriedkom, ktorý šetrí životné prostredie.

      V piatok 1.10.2021 porota vyhodnotila výtvarnú súťaž a odmenila viacero žiakov, ktorým gratulujeme.

      Text: Zuzana Šlepecká