• Mikulášska zbierka sladkostí pre deti z domova

     • Naša škola sa zapojila do Mikulášskej zbierky sladkostí, pre detský domov v Trenčíne v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar. Pomôžte a prispejte niečím sladkým pre deti a vyčarujte tak úsmev deťom, ktoré pomoc potrebujú.
      Zbierka prebieha od 22.11. - 2.12.
      Potom si Mikuláš príde sladkosti vyzdvihnúť, aby mohol urobiť balíčky práve z Vašich darov.
      Sladkosti budeme zbierať vždy v stredu a v piatok cez veľkú prestávku do mikulášskej krabice.
      Za vašu pomoc Ďakujeme v mene všetkých obdarovaných detí :)

     • Oznam

     • Od štvrtka 18.11.2021 (nasledujúcich 6-9 dní) bude školská jedáleň fungovať v obmedzenom režime z dôvodu personálnych obmedzení. Stravu nebudeme poskytovať externým stravníkom. Stravovať sa budú len žiaci 1. stupňa. 

     • Pasovanie prvákov

     • Dňa  9. 11. 2021 sa konalo na našej škole pasovanie prvákov. Slávnostné fanfáry privítali našu kráľovnú, ktorá sa prišla pozrieť na žiakov 1. A a 1. B triedy. Kráľovná veľmi pozorne sledovala celý program, aj to, ako Lienka Školienka  tiež zatúžila chodiť do školy a naši milí prváci sa rozhodli, že jej budú pomáhať. Naučili ju zopár básničiek a ukázali jej, že sa prváckych povinností netreba báť. Keď prváci slávnostne zložili sľub, naša pani kráľovná sa rozhodla všetkých žiakov oboch prvých tried pasovať za prvákov. Medzi pozvanými hosťami boli aj naši kamaráti z 2. A a 2. B triedy v sprievode svojich pani učiteliek.

      Ďakujeme aj im, že nám držali palce a naše vystúpenie odmenili potleskom.
      Tak, už nám ostáva iba zaželať našim prváčikom veľa radosti z objavovania tajomstiev ukrytých  v knihách, aby sa im v našej škole páčilo a aj darilo a tak nám boli všetkým  pre radosť.


      Zapísala:  Monika Gallová

     • Do školy na zelených kolesách

     • V piatok 5.novembra sa mohli žiaci ŽŠ Andreja Bagara zapojiť do výzvy – Do školy na zelených kolesách.

      Mnohí si výzvu zobrali k srdcu, neváhali,  a aj napriek nepriazni počasia sa do školy dopravili na svojich bicykloch a kolobežkách, ktoré mohli slávnostne zaparkovať do nového prístrešku a stojiska určeného pre ne. Účastníkov výzvy sa nazbieralo veľa, a preto ich neminula sladká odmena.

      Nazeleno sa pokračovalo v škole aj počas vyučovania. Na prvom stupni prebiehala súťaž v triedení odpadu. Z každej triedy sa zostavil tím troch žiakov, ktorí mali roztriediť nahromadený odpad v čo najkratšom časovom limite. Všetci súťažiaci sa skutočne snažili, avšak našlo sa ešte zopár chybičiek. Z toho vyplýva, že sa treba neustále zdokonaľovať, aby aj naša mladá generácia vedela správne triediť odpad.  Víťazom sa stal tím 4.A triedy.

      Súťaž v triedení odpadu prebehne tento týždeň aj na druhom stupni. Uvidíme, či sú starší žiaci   v triedení lepší ako tí mladší. Triedeniu zdar!

      Prístrešok a stojisko bolo realizované z grantu „Ekoobec 2021“ od Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

     • Doprav sa do školy na zelených kolesách

     • V piatok zober svoj bicykel alebo kolobežku a doprav sa do školy ekologicky. Pripoj sa aj ty k ostatným, ktorí to s  ekológiou myslia vážne.   Odmenou ti bude predovšetkým dobrý pocit, že si prispel svojim rozhodným činom k dobrej veci a určite ťa neminie aj malá sladká odmena.

      Chceš urobiť ešte viac? Zapoj sa aj do zelenej výzvy a príď do školy v zelenom tričku, mikine či košeli. Zelená je farba prírody a my chceme, aby sa naša škola stala priateľskou k prírode.

      Do tretice – staň sa členom súťažného tímu, ktorý bude bojovať v školskom súboji. Vyhrá ten trojčlenný tím, ktorý v čo najkratšom čase a správne  roztriedi podľa kategórií pripravené vzorky odpadu. Keďže tím bude bojovať za triedu, odmenu tím získa pre všetkých v triede.

      Takže hurá, tešte sa na piatok plný prekvapení.

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Základnej škole Andreja Bagara a na základe rozhodnutí RÚVZ postupne nariaďujeme karanténu žiakov jednotlivých tried.

      Od utorka 19.10.2021, kedy RÚVZ zosúladilo kritéria so Školským covid automatom, RÚVZ nariaďuje karanténu úzkym kontaktom (žiakom v triede) vtedy, ak je u žiaka pozitívny výsledok AG testu alebo PCR testu z MOMky. Ak ide len o pozitívny výsledok samotestu, ostáva v karanténe len konkrétny žiak a riadi sa pokynmi ošetrujúceho lekára. Výsledok AG testu vykonaného v MOMke je obratom. Čas oznámenia výsledkov PCR testov sa však veľmi líši, niekedy je známy po 4 hodinách a niekedy až 2 dvoch dňoch, ako napríklad v prípade žiaka z 5. triedy.

      Prosíme všetkých rodičov o veľkú dávku trpezlivosti a pochopenia. Len vďaka nej tieto náročné situácie na škole zvládneme.

      Tu si môžete pričítať pokyny, ktoré zasielame rodičom žiakov v karanténe. (Pokyny RÚVZ)

     • Hlasujte za nás

     • Naša základná škola Základná škola A.B, SNP 6, Trenčianske Teplice 91451je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.Opakujeme oznam.

      Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň nastránke www.akademia.o2.sk. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

     • V Ý Z V A na voľbu členov Rady školy pri ZŠ

     • Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6 v Trenčianskych Tepliciach v zmysle vyhlášky č. 291/2004  Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov   v y z ý v a   rodičov žiakov ZŠ Andreja Bagara, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy pri ZŠ, aby sa prihlásili mailom do 18.10.2021 v Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach (skola@ttzs.sk).

      Bližšie informácie na tel. č.: 032/655 2586.

      Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

       

     • Snehulienka

     • V piatok 8.10. 2021 si pre žiakov prvého stupňa pripravili herci z divadla Clipperton zábavné predstavenie pod názvom Snehulienka.

      Rozprávka plná zábavy, pesničiek a výborných hereckých výkonov ukázala nové spracovanie už známej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Žiaci boli nadšení a zapájali sa do divadielka, tlieskali, odpovedali a hlavne, veľa sa nasmiali. A veríme, že sa aj naučili, že najšťastnejší je ten kto má lásku v srdci.

      Ďakujeme umelcom za krásne vystúpenie.

    • Veľká výzva s odmenou
     • Veľká výzva s odmenou


     • Začiatok výzvy: 11.10.2021
      Tri kategórie: 1. - 3.ročník
                             4. - 6.ročník
                             7. - 9.ročník
      Čo je dobrý skutok:
      Niečo, čo urobíme nezištne, bez očakávania odmeny a robíme to predruhých s radosťou.
      Tému môžete spracovať literárnou formou alebo audiovizuálnou formou

      (krátke amatérske komentované video natočené napríklad na telefóne).
      Kam odovzdať dobrý skutok: skutky sa budú vhadzovať do krabice na topripravenej vo vestibule školy alebo ich môžete posielať na
      elena.matuscinova@ttzs.sk
      Vyhodnotenie výzvy: Prvý decembrový týždeň
      Skutok, ktorý získa najväčšiu podporu v danej kategórii, bude v decembrivyhlásený za Detský čin našej školy 2021, získa vecnú odmenua bude zverejnený na stránke našej školy.
      Tak neváhaj a už dnes začni so svojím dobrým skutkom
      Viac informácií nájdeš tu :Veľká výzva s odmenou

    • Tenis do škôl
     • Tenis do škôl

     • Konečne. Po dlhej prestávke spôsobenej Covidom sme mohli začať bez obmedzení. Od septembra môžu každý utorok naši prváci športovať pod vedením kvalifikovaných trénerov a rozvíjať svoje pohybové zručnosti.

      ŠPORTOVÁ AKADÉMIA“ Trenčianske Teplice v spolupráci so „Slovenským tenisovým zväzom“ a „Základnou školou A. Bagara“ Trenčianske Teplice pokračuje v projekte "Tenis do škôl".

      V rámci projektu sme upravili pôvodných 10 hodín ročne, ktoré boli vložené do osnov Telesnej výchovy na 33 hodín ročne a vytvorili tým OSNOVY pre nový predmet pod názvom „TENISOVÁ PRÍPRAVA“.

      Našim hlavným cieľom je rozvíjať všeobecne pohybové zručnosti a jemnú motoriku u detí, ktorá je v tenise základom úspechu správneho prevedenia techniky úderov v budúcnosti. To všetko zábavnou formou, aby z toho mali deti radosť. Ďalším cieľom a rovnako dôležitým je u deti budovať pozitívny vzťah k športovaniu, ako životnej filozofii. Formou pohybových hier a rôznymi súťažami sa deti prirodzene zlepšujú, zároveň je dôležité učiť deti aby sa vzájomne rešpektovali a správali sa v duchu fair-play. Dúfame, že nám to tento rok vydrží až do konca. Necháme sa prekvapiť. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii https://www.sportova-akademia.sk/sk/galeria/.

      Tréneri:

      Juraj Jánošík, vždy usmiaty

      Daniel Ježík, tiež sa snaží

      Máme radi deti a šport. Dúfame, že deti nakazíme a tiež si vybudujú k športu podobný vzťah.

      Ďakujeme za spoluprácu aj pani učiteľkám, ktoré sú nám vždy nápomocné.

      Daniel Ježík, autor predmetu

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • Tento rok sa Európsky týždeň mobility niesol v znamení témy "bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou". Mesto Trenčianske Teplice v rámci  ETM od 16. - 22.9. 2021 poskytlo pre našich žiakov pekné ceny do súťaže, za čo patrí poďakovanie najmä p. Mgr. Libuši Sedlákovej z oddelenia Životného prostredia.

      Pani učiteľky na 1.stupni ZŠ usporiadali výtvarnú súťaž s dopravnou tematikou. Niektoré triedy vytvorili projekt o ekologickom dopravnom prostriedku, iné navrhli dopravný prostriedok budúcnosti. Druháci sa venovali dopravnej výchove aj na blokovom vyučovaní prvouky. Pracovali so vzdelávacím portálom KOZMIX, kde riešili niekoľko zadaní, ktoré ich priviedli k poznaniu, že bicykel je najekologickejším dopravným prostriedkom, ktorý šetrí životné prostredie.

      V piatok 1.10.2021 porota vyhodnotila výtvarnú súťaž a odmenila viacero žiakov, ktorým gratulujeme.

      Text: Zuzana Šlepecká

     • Exkurzia do múzea holokaustu

     • Dňa 8.9. 2021 sme sa my žiaci 8. a 9. ročníka vybrali autobusom na exkurziu do Serede. Presnejšie do múzea holokaustu. Prehliadku sme začali filmovým dokumentom, ktorý zobrazoval dospelých i deti, ktoré žili v tomto období. Pri prehliadke nám taktiež ukázali vagón (pre dobytok), v ktorom prevážali ľudí židovského pôvodu do koncentračných táborov. Nejedenkrát ich tam naložili cez sto. A aby nebolo málo, tak cestovali ešte aj bez jedla s trochou vody. V takýchto podmienkach museli vydržať niekoľko hodín či dní, kým dorazili do cieľa.

      Je až nepredstaviteľné, že ešte v nedávnej minulosti sa diali takéto veci.

      Táto exkurzia nás veľa naučila a taktiež prinútila, aby sme boli vďační, za dobu v ktorej žijeme.

      Exkurzie sa zúčastnili Mgr. Škrovánek a Mgr. Bulková a veľká vďaka za zorganizovanie tejto exkurzie patrí p. Glamošovi a celému ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach.

      Napísala: Viktória Holá 8.trieda

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Svoje brány ráno 2.9.2021 otvorila ZŠ A.Bagara, do ktorej zavítala aj pani primátorka mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. Všetkým žiakom zaželala úspešný začiatok školského roka i keď vieme, že bude ťažký pre všetkých, pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale veríme, že to zvládneme.

      Otvárame školský rok s počtom 247 žiakov. Stojí pred nami veľká výzva – pokračovať vo vzdelávaní, ale tak, aby sme neohrozovali svoje zdravie ani zdravie iných. Táto situácia si bude vyžadovať našu zodpovednosť  a pochopenie, musíme byť obozretní  a nevystavovať riziku seba ani ostatných. Zaželajme si, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želáme, aby naša škola  fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa učiteľom spolu so žiakmi darí spolu dosahovať maximum. 

     • Druhý týždeň Letnej školy

     • Letná škola pokračovala aj druhý týždeň od 16.8. do 20.8.2021 pod vedením Mgr. Mikušovej, Mgr. Bajčíkovej a Mgr. Dedíkovej. Aktivity boli počas celého týždňa rozdelené na vzdelávacie a voľno časové.

      Pondelok – V rámci vzdelávacej časti sa žiaci venovali literatúre a čitateľskej gramotnosti, počas ktorej si starší žiaci zopakovali základné pojmy z literatúry, reprodukovali texty a vyrábali leporelá. Mladší žiaci siahli po detskej literatúre, zahrali sa na ilustrátorov, čítali príbehy, vymýšľali názvy rozprávok a dokončovali príbehy. Počas voľno časových aktivít žiaci batikovali tričká, ktoré si odniesli domov ako pamiatku z letnej školy.

      Utorok – Starší žiaci sa vybrali na turistiku po cyklotrase do Trenčianskej Teplej a mladší žiaci si užívali varenie v kuchynke. Varenie mali spojené s gramatikou, v rámci ktorej si zopakovali písanie. Písali si nákupný zoznam, postup práce či deľbu práce. Finančnú gramotnosť si skúsili na vlastnej koži v Tescu, kde bolo ich úlohou zmestiť sa do požadovanej sumy, zaplatiť nákup a dôkladne si skontrolovať správny výdavok.

      Streda – V strede týždňa si žiaci vymenili pozície a tí čo varili si užili turistiku do Trenčianskej Teplej a tí čo predchádzajúci deň turistikovali dnes varili. Starší žiaci to mali o kúsok ťažšie, pretože piekli svoj vlastný koláč. Šľahali, miešali, plnili, piekli a nakoniec svoju sladkú odmenu zjedli.

      Štvrtok -  tento deň najskôr vyzeral ako celodenné hranie sa s legom. Žiaci si však počas stavania lega na rôzne témy, ako napr. Naša letná škola, Vysnívaný dopravný prostriedok či Chatka v lese oprášili svoje vedomosti z cudzieho jazyka. Starší žiaci svoj hotový výtvor z lega odprezentovali v anglickom jazykom. Mladší žiaci si zopakovali farby, čísla, členov rodiny a všetko čo sa dalo pri prezentácii svojho diela využiť. V rámci voľno časových aktivít žiaci vyrábali produkty z rôznych prírodnín, ako napríklad zvieratká zo šišiek či maľované kamene.

      Piatok – záver týždňa patril hľadaniu pokladu, ktorý bol pre žiakov odmenou za celý zvládnutý týždeň letnej školy. V rámci pokladovej hry si žiaci potrápili hlavy nad rôznymi úlohami. Nechýbali matematické a logické úlohy, starší žiaci sa zahrali na básnikov, predviedli svoje vedomosti z geografie a takisto výbornú orientáciu v priestoroch školy. Mladší žiaci riešili takisto matematické úlohy, gramatiku si precvičili v rámci hodnotenia letnej školy, spievali, kreslili a logické myslenie museli využívať počas celej hry. Vo voľno časových aktivitách vyrábali žiaci prstene z drôtu, stromčeky šťastia, vtáčikov z vlny či rôzne vázičky z fliaš. Mnohé žiacke výtvory poslúžia ako výstava v priestoroch školy.

      Pre žiakov sme sa snažili počas celej letnej školy vytvoriť príjemné priateľské prostredie, kde si prostredníctvom rôznych aktivít zopakujú osvojené vedomosti z predchádzajúcich ročníkoch, ale si aj spoločne s kamarátmi užijú letné dni strávené v školských priestoroch. Veríme, že boli žiaci spokojní a odniesli si veľa zážitkov.

      Mgr. Veronika Mikušová

     • Čo nás čaká v novom školskom roku

     • V novom školskom roku budú pravidlá v škole vychádzať z Covid automatu a Covid semafóru. Prijímať budeme opatrenia z Prehľadu opatrení. Pri identifikácii chorenia u žiakov a zamestnacov si budeme pomáhať pomocným dokumentom Príznaky ochorení. 

      Na vstup do školy 2. septembera nevyžadujeme testovanie žiakov a zamestnancov. Na škole aktuálne neplánujeme dobrovoľné vstupné testovanie žiakov. Od 23.8. však budeme zisťovať záujem rodičov o domáce samotestovanie (sada 25 testov na žiaka). Odporúčame využiť možnosť očkovania žiakov od 12 rokov. 

      Všetky spomínané dokumenty si môžete pozrieť tu:

       

     • Prvý týždeň Letnej školy

     • Prvý týždeň letnej školy bol pod palcom Mgr. Pagáčovej, Ing. Mercellovej a Mgr. Bajčíkovej.

      Každý deň mali žiaci rozdelený na vzdelávaciu časť a voľnočasové aktivity. Počas týchto dní si osvojili nové vedomosti, zručnosti, nadviazali nové priateľstvá.

      V pondelok si napr. mladší žiaci precvičili zručnosti z výtvarnej výchovy a slovenského jazyka tým, že pripravili vlastné pexeso, ktoré si v skupinkách zahrali, relaxovali pri hudbe a čítaní rozprávok, kreslili si tričká. Starší žiaci mali v programe batikovanie tričiek a aktivity v školskej knižnici na zopakovanie základných literárnych pojmov. V utorok boli starší žiaci na turistickej vychádzke na Klepáči. V škole sa predtým oboznámili s tým, ako sa treba v prírode správať, upevnili si vedomosti o rôznych druhoch ekosystému. Počas turistiky si povedali o triedení odpadu, znečisťovaní prírody, snažili sa rozpoznávať druhy stromov a kvetov. Mladší žiaci v tento deň spoznávali bylinky v záhradke, z ktorých si uvarili čaj, pripravili ovocný koláč a nátierky, prostredníctvom čoho si preopakovali písanie, čítanie a počítanie.

      V stredu sa na vychádzku vybrali mladší žiaci, ktorí rovnako najskôr diskutovali tom, aké správanie je v prírode vhodné, vytvárali obrázky rôznych druhov ekosystému. Ich cieľom vychádzky bola Trenčianska Teplá. Starší žiaci deň venovali príprave sladkých wafiel. Najskôr si spísali zoznam, spoločne sa vybrali na nákup a následne v skupinkách pripravovali cesto a zdobili. Žiaci si precvičili matematiku, pravopis. V potravinách platili sami žiaci, čím sme zakomponovali aj finančnú gramotnosť žiakov. Žiakom ich waflové výtvory naozaj chutili, čo dokazujú aj fotografie.

      Vo štvrtok tvorili žiaci z prírodnín, ktoré si boli nazbierať. Okrem toho si preopakovali učivo z rôznych školských predmetov (matematika, vlastiveda, prírodoveda), aby boli pripravení na nový školský rok. Starší žiaci sa naučili Morseovu abecedu, pomocou nej zašifrovali aj správy pre kamarátov. Rovnako si precvičili aj učivo, ktoré by mali ovládať, napr. matematiku, geografiu, biológiu. Mladší žiaci si tvorili mapy, čím nadobudli vedomosti z geografie, povedali si o tom, čo sa v krajinách nachádza, čo tvorí mesto, obec. Na základe toho vytvorili svoje vlastné krajiny, mestá. Okrem toho zostal čas aj na hru, žiaci si stavali Lego Dacta, tvorili zaujímavé stavby z magnetickej stavebnice, starší si zahrali aj hru Svet v kocke, zameranú na postreh a pamäť.

      V posledný deň, piatok, vytvárali žiaci zo starého nové, čím vznikli pekné korkové zvieratká alebo nové nádobky na pastelky. Pre obe skupiny bola pripravená pokladová hra, v ktorej žiakov čakali po škole rozmiestnené hlavolamy, úlohy, ktorých vylúštením získali kľúčiky od truhličiek. Úlohy boli založené na logike, matematike, spolupráci žiakov v skupine. Na konci čakal žiakov sladký poklad. Veríme, že žiaci si celý týždeň užili, naučili sa niečo nové a odniesli si spomienky, ktoré budú môcť rozprávať v novom školskom roku spolužiakom.

      Mgr. Michaela Pagáčová

     • Slávnostné mašličkovanie deviatakov

     • Dňa 22. 6. 2021 sa žiaci 9.A a 9. B lúčili so svojou základnou školou. Pani riaditeľka Mgr. Denisa Križanová žiakom slávnostne pripla mašličky a zaželala im len to najlepšie. Rozlúčili sa s nimi aj ich triedne učiteľky p. učiteľka Katarína Bajčíková a p. učiteľka Elena Matuščinová, ktorým budú veľmi chýbať. Po mašličkovej sa spolu presunuli na mestský úrad, kde ich privítala p. primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. V obradnej sieni slávnostné prijali pamätné listy a podpísali sa do pamätnej knihy. Od septembra z nich budú stredoškoláci, ktorým želáme len to najlepšie a úspešný život.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020 - 2021

     • Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutočnilo v stredu 30.6.2021  o 9.30 hod. v amfiteátri školy. Prinášame fotoreportáž z uvedenej akcie. S príhovorom k prítomným a poďakovaním  vystúpila riaditeľka Základnej školy Andreja Bagara pani Mgr. Denisa Križanová a potom sa prihovorila aj primátorka Mesta Trenčianske Teplice pani Zuzana Ďurmeková Frajková. Akciu ukončenia školského roku moderovala zástupkzňa riadiotelky pani Mgr. Elena Matuščinová. Naši prváčikovia si pripravili krátky program, za ktorý im prítomní z vďačnosťou zatlieskali. Na záver sa so školou a prítomnými rozlúčili naši deviataci krátkym vystúpením.

      Ocenení boli neslednovní žiaci:

      2.T Tadeáš Kyselica

      za výborné vyučovacie výsledky a vzorné správanie

      2.T Nella Laššová

      za výborné vyučovacie výsledky a vzorné správanie

      3.A Lukáš Dorušinec

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3A Filip Čelko

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3A Ema Blahová

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

      3B Zoja Medovarská

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a výborný prospech

      3B Kristína Kyselica

      za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a výborný prospech

      4A Matúš Komárek

      za reprezentáciu školy v súťažiach

      4A Martin Hellebrand

      za reprezentáciu školy v súťažiach

      4B Aneta Pinďáková

      za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy  vo vedomostných súťažiach

      6A Jakub Kuťka

      za reprezentáciu školy a umiestnenie sa v matematickej súťaži

      6A Filip Šrenk

      za reprezentáciu školy a umiestnenie sa v matematickej súťaži

      7T Viktória Holá

      za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach, pomoc pri projekte a výborný prospech

      7T Veronika Trepáčová

      za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach, pomoc pri projekte a výborný prospech

      8T Peter Takáč

      za 1.miesto v okresnom kole Pytagoriády

      9A Frederik Blaho

      za reprezentáciu školy v súťažiach a vzorné správanie

      9A Andreas Nosál

      za reprezentáciu školy v informatických súťažiach

      9A Oliver Trúnek

      za výborný prospech a za vzorné správanie

      9A Michal Jakubec

      za ochotu pomáhať

      9A Filip Greguš

      za reprezentáciu školy v súťažiach  a vzorné správanie

      9B Matúš Kováč

      za reprezentáciu školy v súťažiach, za vzorné správanie a výborný prospech

      9B Martin Valko

      za reprezentáciu školy v súťažiach, za vzorné správanie a výborný prospech