• Projekt B.E.Z.
     • Projekt B.E.Z.

     • V rámci projektu B.E.Z. tak sa dá žiť ekologicky, ktorý realizuje naša škola v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice, sme úspešne absolvovali 7 exkurzií: Gazdovstvo Uhliská, Čistička odpadových vôd v Trenčianskej Teplej, Mini ZOO v Dubnici nad Váhom, CVČ Včielka v Púchove, Zberný dvor v Trenčíne, Ekoučebňa ŠOP Nemšová a Zátoka pokoja v Trenčíne. Na exkurziách sa postupne vystriedali žiaci 1. – 5. ročníka.

      V týchto dňoch naši žiaci postupne absolvujú aj workshopy zamerané na spoznávanie prírody všetkými zmyslami. Tí, ktorí už mali možnosť zúčastniť sa workshopu, počas dvoch hodín si osvojili rôznorodé vedomosti o prírode formou zážitkového učenia.

      Workshopy vedie skúsený lektor pre oblasť environmentálnej výchovy pán Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Ich cieľom, ale aj cieľom celého projektu, je viesť deti k zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme a jeho ochrane.

      Projekt B.E.Z. tak sa dá žiť ekologicky bol podporený z prostriedkov grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa

    • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
     • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

     • V minulom týždni si žiaci na 1. stupni pripomenuli Svetový deň zdravej výživy a s pani učiteľkami sa zapojili do zaujímavých aktivít, z ktorých foto-zábery vám tu ponúkame:-)
      Deti, nezabúdajte, že po jabĺčku vás zúbky bolieť nebudú a navyše je výborné aj od smädu!))


         Spracovala: p. uč. Mgr. M. Gallová

     • Trenčianske hodiny

     • Dńa 22.10.2018 sa v priestoroch školskej knižnice konalo školské kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny. 30 žiakov súťažilo v troch kategóriách. Počuli sme veľa krásnych i nových ľudových piesní. Ceny do súťaže zabezpečila Rada rodičov pri ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.

      Výsledky tu  klikni

    • Benjamin Jakub Trokan a magnetické delo
     • Benjamin Jakub Trokan a magnetické delo

     • Benjamin Jakub Trokan, žiak 6. triedy sa v piatok dňa 19.10.2018 zúčastnil krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET v Partizánskom, kde pred porotou prezentoval svoj projekt Magnetické delo.
      Benjamin postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. 11 - 10.11.2018 na výstavisku INCHEBA v Bratislave.

      Držíme palce!

    • Koyšove Ladce
     • Koyšove Ladce

     • Koyšove Ladce je prestížna celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, ktorú usporadúva obec Ladce v spolupráci s Ministerstvom školstva a Považskou knižnicou na počesť básnika Pavla Koyša. Na  jubilejnom 20. ročníku tohto podujatia sa dňa 19. októbra 2018 mala možnosť zúčastniť aj naša škola, reprezentovaná žiačkou 8. ročníka, Lillian Rožánkovou. Žiacke sa podarilo získať ocenenie za výber diela, dramaturgiu a jazykový prejav v I. kategórii (žiaci základnej školy) za prednes básne Miroslava Válka : Z vody. Okrem ocenenia si odniesla množstvo pozitívnych zážitkov a podnetov na rozvoj v umeleckom prednese, ktorý ju odmalička zaujíma.

      Lillian ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a veríme, že sa aj vďaka oceneniu posilní jej vzťah k umeniu, pretože slovami spisovateľa Maxima Gorkého : ,,Umenie a láska pôsobia ako slnko – prebúdzajú energiu.“

      Spracovala : Mgr. Patrícia Gabrišová

     • Mesiac úcty k starším

     • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším žiaci 2. A triedy spolu s p. učiteľkou privítali medzi sebou našu bývalú p. učiteľku Mgr. Danielu Nemcovú, ktorá si pre deti pripravila pestrú hodinu. Boli v nej aktivity zamerané na vzťahy k ľuďom okolo nás, situačné hry, rozhovory i rozprávanie o svojom detstve. Ani sme nezbadali ako rýchlo nám to všetko ubehlo a prišiel čas rozlúčiť sa.
      Všetci spolu sme za milú návštevu poďakovali a pekne sa rozlúčili. Našim milým starým rodičom sme ešte ozdobili darček, aby vedeli, že ich máme radi.
      Prajeme Vám milí starí rodičia pevné zdravie a veľa radostných chvíľ v kruhu svojich najbližších.

      spracovala: Mgr. M. Gallová

     • Európska noc výskumníkov

     • Náš žiak Benjamin Jakub Trokan sa v dňoch 27. - 28.9.2018 zúčastnil v rámci Európskej noci výskumníkov podujatia "Veda v osade". Svoje pokusy s magnetizmom prezentoval v dvoch základných školách v obciach Prakovce a Mníšek nad Hnilcom.
      Benjamínovi ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov pri prezentácii svojich pokusov.

     • Záložka do knihy spája školy

     •      Žiaci 2. - 4. tried ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach sa zapojili do česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Rozprávky bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice".Tento projekt vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica a jeho cieľom je pútavou formou naštartovať záujem detí o literatúru a čítanie. Výmenou záložiek do kníh s inou školou pomôcť žiakom nájsť si lepší vzťah ku knihám, školskej knižnici a motivovať ich, aby po knihe siahali častejšie.    

      Žiaci si na vyučovacích hodinách prečítali od miestnej spisovateľky Mgr. Silvii Havelkovej povesti z knihy "Rozprávky a povesti mikroregiónu Teplička" a na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili záložky.Tešíme sa už teraz na záložky, ktorými nás poteší naša partnerská škola v Čechách z obce Sivice z okresu Brno - venkov.

    • Návšteva zberného dvora Marius Pedersen
     • Návšteva zberného dvora Marius Pedersen

     • V rámci environmentálneho projektu "Zelené oči ", sa dňa 9.10.2018 žiaci ŠKD ( 2., 3. a 4. ročníka) zúčastnili poslednej exkurzie, návštevy zberného dvora Marius Pedersen v Trenčíne. Deti si z exkurzie odniesli množstvo nových a užitočných poznatkov o tom, ako správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojili si pojmy triedenia a spracovanie odpadu, recyklácia, ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť.

      Bc. Katarína Tobolková

    • Exkurzia v Správe CHKO
     • Exkurzia v Správe CHKO

     • Dňa 26.9.2018 sa v rámci environmentálneho projektu Zelené oči deti ŠKD (prváci, tretiaci a štyria piataci) zúčastnili exkurzie v Správe CHKO , Ekoučebni Nemšovej. Pre deti boli pripravené zaujímavé aktivity na poznávanie rôznych odrôd jabĺk, hrušiek a proces  spracovania ovocia na šťavu. Ďakujeme za zaujímavý program.

      Mgr. Eva Unčíková

    • Výlet do Oázy pokoja
     • Výlet do Oázy pokoja

     • Dňa 3.10 2018 sa naši piataci a šiestaci vybrali na poznávací výlet do Oázy pokoja v Trenčine, kde na nich čakal bohatý enviromentálny program. Dozvedeli sme sa veľa nového o ochrane prírody. Zahrali sme si hry, kvízy a súťaže.

    • Exkurzia v CVČ Včielka
     • Exkurzia v CVČ Včielka

     • V rámci projektu Zelené oči navštívili žiaci našej školy CVČ Včielka v Púchove, aby bližšie spoznali život včiel. Verím, že všetky aktivity s ktorými sa deti stretli počas prednášky ich obohatili a med s jabĺčkom sa stane ich obľúbenou sladkosťou.

      Foto a text: Mgr. Lýdia Pažítková

      Projekt  B. E. Z. tak sa dá žiť ekologicky bol podporený z prostriedkov grantového environmentálneho programu  Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu  Zelená župa.

     • Slávni maliari medzi nami

     • S novým školským rokom naša škola začína aj s novým projektom Erasmusplus. Máme za sebou dva úspešné projekty -  Sedem divov nášho kraja, ktorý sa zameriaval na všestranné poznávanie nášho regiónu a projekt Zábavná angličtina pre deti, kde deti tvorili online učebnicu anglického jazyka.

      Tentoraz sa projekt zameriava na umenie vo svete a okolo nás. Na projekte budú intenzívne pracovať na hodinách výtvarnej, regionálnej a občianskej výchovy piataci a šiestaci. Otvorený je však aj žiakom z 3.-6. triedy s veľkým záujmom pre projektovú prácu.

      Čo nás čaká?

      V tomto školskom roku budeme spoznávať život, prácu a diela 10 najznámejších svetových veľmajstrov výtvarného umenia a pokúsime sa ich prácu v našich dielach napodobiť. Ako sa nám počas roka bude dariť v novom umeleckom ateliéri , budete môcť sledovať v našej školskej galérii, kde budeme priebežne práce vystavovať.

      Veríme, že nám podarí vybrať 10 najlepších prác, ktoré na konci projektu budeme vystavovať na medzinárodnej vernisáži našich nových Slávnych maliarov, ktorí sa skrývajú medzi nami a ani sami o tom ešte nevedia.

      Keďže je tento projekt medzinárodný, uskutočnia sa aj medzinárodné stretnutia. Počas tohto školského roku to bude v Českej republike a Taliansku. V nasledujúcom roku to bude v Poľsku a nakoniec sa stretnutie uskutoční na našej škole. Do každej krajiny vycestuje 5 žiakov, spolu teda 15 žiakov, ktorí budú usilovne a veríme, že i úspešne, pracovať na projekte.

      Veríme, že vás tieto informácie zaujali a ak chcete vedieť o projekte viac, môžete našu prácu sledovať na webovej stránke projektu: https://twinspace.etwinning.net/70214/home .

      Vždy aktuálne informácie získate u koordinátorky projektu ( Mgr. Denisa Križanová ) alebo odbornej vedúcej projektu ( Mgr. Lucia Janišová) .

     • Krok za krokom

     • V piatok sme mali krásny slnečný deň ako stvorený na akciu krok za krokom. Celý druhý stupeň našej školy sa zúčastnil akcie medzinárodného  týždňa športu. Úlohou tried bolo spraviť čo najviac krokov a pri tom spoznávať krásy našej prírody. Ďakujeme za účasť a do športovania milí žiaci.

      Katarína Bajčíková

    • Environmentálny projekt Zelené oči
     • Environmentálny projekt Zelené oči

     •          Dňa 18.9.2018 sa v rámci environmentálneho projektu Zelené oči naši žiaci  zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd v Trenčianskej Teplej a zážitkového vyučovania pod vedením Mgr. Kataríny Devánovej zo Štátnej ochrany prírody SR - CHKO Biele Karpaty.

      Napísala Pažítková

      .

      Projekt  B. E. Z. tak sa dá žiť ekologicky bol podporený z prostriedkov grantového environmentálneho programu  Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu  Zelená župa.

    • Exkurzia - Gazdovstvo Uhliská
     • Exkurzia - Gazdovstvo Uhliská

     • Vo štvrtok 13. 9. 2018 sa prváci, tretiaci a štyria piataci zúčastnili exkurzie v Trenčianskej Závade na Gazdovstve Uhliská v rámci environmentálneho projektu  Zelené oči. Ďakujeme realizátorom projektu za možnosť absolvovať aj takúto formu vyučovania.

       

      Text a foto: Z. Šlepecká

      Projekt  B. E. Z. tak sa dá žiť ekologicky bol podporený z prostriedkov grantového environmentálneho programu  Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu  Zelená župa.

     • Tanečná skupina "LEN TANEC"

     • Dňa 13.9.2018 si žiaci Základnej školy Andreja  Bagara pozreli tanečné vystúpenie tanečnej skupiny LEN TANEC z Novej Dubnice. Žiaci, ktorí mali chuť tancovať, mali možnosť naučiť sa niekoľko prvkov tanečného štýlu "freestyle".

      Napísala Lýdia Pažítková

     • Deň gramotnosti 2018

     • Už v prvých dňoch nového školského roku sa vo všetkých triedach na 1.stupni uskutočnili aktivity k Medzinárodnému dňu gramotnosti. Učitelia sa so žiakmi venovali rozvoju finančnej i čitateľskej gramotnosti.

      Text a foto: Z. Šlepecká, L. Pažítková, P. Hrbáčiková

     • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

     • Dňa 3.septembra 2016 sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roka 2016 – 2017 v Základnej škole Andreja Bagara. Prítomným sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Jozef Šimún a oboznámil ich s programom a úlohami na nový školský rok. Predstavil nových pedagógov školy a to Mgr. Beatu Punovú, tr.uč, 1.B, Bc. Petronelu Hrbačikovú,  tr.uč. IV.A, Mgr. Helenu Sadloňovú, tr.uč. IV.B, Mgr. Petru Bulkovú, tr.uč. VI. tr.  a vedúcu školskej jedálne Miroslavu Chabadovú, ktorá zastupuje pána Štefana Pagáča počas PN.. Krátkym prejavom sa prihovoril aj primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty. V triedach prvákov sa uskutočnilo priateľské stretnutie primátora a prváčikov, ktorí dostali darček v podobe trička s názvom školy a s ich vlastným menom a priezviskom. Fotografie zhotovil p. Helebrand a p. Humaj - Klikni na video TU

     • LVVK

     • Každý rok sa žiaci 7.ročníka zúčastňujú lyžiarskeho kurzu. Kurz prebieha v lyžiarskom stredisku SKI Čertov. Cieľom je úspešné zvládnutie zjazdu terénu oblúkmi.

       Zapísala Bajčíková